Gassanlegg

Vi leverer gassanlegg som dekker dine behov. Alt fra laboratoriegass til brennbare og mediniske gasser.

Sentralgassanlegg

Distribusjonsanlegg for gass, skreddersydd etter dine behov.  Et sentralgassanlegg består i hovedsak av en eller flere gasskilder, som flaske, flaskebank eller tank, der gassen via trykkregulatorer, regulerer trykket ned til et sikkert og ønskelig nivå.  Gassen føres videre i et helsveiset røranlegg, inn til uttaksposter.

Ved installasjon av et sentralgassanlegg kan man montere ytterligere utstyr, som gir deg en alarm/indikasjon på når det er på tide og bytte gass. Du kan også få automatisk sidebytte, som bytter over til reserveflasker, slik at du til enhver tid har den gassen bedriften din trenger.

Ønsker man å flytte gassen på utsiden av bygget, eller lengre vekk på området,  leverer SPOT AS sentralgass-containere fra den helt enkle typen for oppbevaring av inertgasser, til komplette isolerte eksplosjonssikre gasscontainere til spesial- og brennbare gasser.

Det er mange fordeler med et sentralgassanlegg.

  • Du får utnyttet plassen dine lokaler
  • Sikkerhet, ingen trykksatte flasker i nærheten av dine arbeidere
  • Økonomi,  knyttet til færre flaske leier
  • Tidsbesparende ved bytte

Alle anlegg blir bygget etter gjeldende normer, iht. DSBs krav.

Laboratoriegasser

Når kun den høyeste renhetsgrad som N6 (99,9999) er godt nok for å utføre dine tester. Installerer SPOT AS «High Purity» rør system til ditt formål. Det er essensielt i slike systemer at rørdeler, og ikke minst komponenter som styrer prosessen er designet for renhetsgraden. Ved feil bruk av utstyr og rør, kan systemet variere på renhet grunnet partikler som igjen kan gi variable resultater på dine tester.

Installasjonen utføres av erfarne montører med orbitalsveising som sammenføyningsmetode. SPOT AS leverer utstyr og komponenter av kjent kvalitet til ditt anlegg.

Brennbare gasser

Acetylen, ammoniakk, hydrogen, propan, propylen og metan er brennbare gasser. Disse blir hovedsakelig brukt i stålindustrien, prosess industrien eller til oppvarming.

SPOT AS leverer komplette anlegg til brennbare gasser etter gjeldende normer. Komplette energiløsninger til produksjon/prosess i bygg og container. Med sertifiserte sveisere og godkjente sveiseprosedyrer (wpq-wps).

Medisinske gasser

Medisinsk oxygen, lystgass , pusteluft, nitrogenoksid, karbondioksid, lungetest gasser er de vanligste medisinske gasser brukt i Norge.

Det er absolutte krav til montasje og installasjon av medisinske gassanlegg. ISO standard 7396, er standarden som brukes i europeiske land, mens vi her i Norden ofte forholder oss til: SIS Håndbok 370 – Sikkerhetsnorm for medisinske gassanlegg. Personell i SPOT AS er kurset og sertifisert iht til ISO 7396.

Spot as installerer medisinske sentralgassanlegg både med tradisjonelle kobberrør og hardlodding sertifikat EN 13134. Eller med godkjente 3,16 rør og orbital sveising

Kontroll og service

Eier eller bruker skal sørge for at det utføres jevnlig vedlikehold og service av utstyr og anlegg for å forhindre teknisk forfall som kan redusere sikkerheten. Mangelfullt vedlikehold vil øke faren for brann, gi dårlig fyringsøkonomi og bidra til økt forurensning av det ytre miljøet. Med vedlikehold menes utskiftninger, reparasjoner, utbedring av avvik, samt service for at utstyr og anlegg skal fungere som forutsatt.

Vedlikehold må utføres av personell som har nødvendig vedlikeholds teknisk kompetanse og erfaring, og som kjenner til aktuelle metoder for systematisk vedlikehold. Dersom eier eller bruker ikke selv har nødvendig kompetanse for å utføre vedlikehold må slik kompetanse innhentes. Ihht. DSB sine retningslinjer.

SPOT as som sertifisert gasstekniker 2 innehar denne kompetansen og påtar oss serviceavtaler med ditt selskap.

Referansekunder