Kvalitetspolitikk

Spot AS er en organisasjon som driver med produksjon av rørsystemer og mekaniske tjenester i eget verksted og ute hos kunder spredd over hele landet.

Spot AS sin kvalitetspolitikk er å sikre at at våre rørsystemer til enhver tid tilfredstiller markedets forventninger og SPOT AS sin versjon om "best på rørsystemer".

Kvalitetspolitikk 2024

Miljøpolicy

Spot AS skal bestrebe seg etter å bruke leverandører som enten har et miljøledelsessystem lik ISO 14001 eller Miljøfyrtårnet.

miljøpolitikk

Corporate Social Responsibility (CSR)

Etiske retningslinjer

Spot AS forplikter seg til FNs Global Compact 10-prinsipper.

Vi vil handle for å fremme identiteten vår som en sosialt bevisst og ansvarlig virksomhet.

 

Menneskerettigheter

Prinsipp 1: Bedrifter bør støtte og respektere beskyttelsen av internasjonalt erklærte menneskerettigheter; og

Prinsipp 2: sørg for at de ikke er medskyldige i menneskerettighetsbrudd.

Arbeid

Prinsipp 3: Bedrifter bør opprettholde organisasjonsfriheten og effektiv anerkjennelse av retten til kollektive forhandlinger;

Prinsipp 4: Eliminering av alle former for tvangsarbeid og tvangsarbeid;

Prinsipp 5: Effektiv avskaffelse av barnearbeid; og

Prinsipp 6: Eliminering av diskriminering med hensyn til arbeid og yrke.

Miljø

Prinsipp 7: Bedrifter bør støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer;

Prinsipp 8: ta initiativer for å fremme større miljøansvar; og

Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlige teknologier.

Antikorrupsjon

Prinsipp 10: Bedrifter bør jobbe mot korrupsjon i alle dens former, inkludert utpressing og bestikkelser.

 

 

 

Hovedmål og etiske retningslinjer

 • Alle lovbestemte krav som til enhver tid er gjeldende der hvor våre aktiviteter foregår skal respekteres og etterleves.
 • I alle aktiviteter vi involverer oss i forplikter vi oss til å holde høy etisk og moralsk standard.
 • Vi skal respektere og etterleve de grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.
 • Innenfor de rammer vi har påvirkningsmuligheter, ønsker vi å tilstrebe at alle våre samarbeidspartnere følger og respekterer disse etiske målsettingene.

For å oppnå slike gode relasjoner er vi klar over at vårt etiske ansvar må tas på alvor, og dette er noe vi jobber med kontinuerlig. Vi har opprettet følgende retningslinjer som skal følges både internt i vår bedrift, og av alle våre samarbeidspartnere.

 

Etikk og forretninger

Vi ønsker et marked i balanse, slik at både vi og det samfunnet vi er en del av kan oppnå økonomisk, sosial og demokratisk vekst. Vi er med på å bidra til dette ved å ta sterk avstand fra korrupsjon, bestikkelser og andre urettmessige tiltak som kan hindre en fri konkurranse.

 • Vi følger den til enhver tid gjeldende konkurranselovgivningen.
 • Vi tilbyr ikke penger eller andre verdier til noen person for å påvirke hans eller hennes avgjørelser på private vegne eller på vegne av sin organisasjon eller arbeidsgiver.
 • Våre forretningsaktiviteter skal ikke basere seg på å presse noen til å handle i strid med sin profesjonelle plikt eller sine etiske retningslinjer.
 • På lik linje med punktene ovenfor, forplikter også vi oss til å ikke motta noen form for urettmessig betaling eller andre verdier som tilbys oss i den hensikt å påvirke oss til å opptre i konflikt med våre profesjonelle plikter og etiske retningslinjer.

Opprettholde virksomheten

Hovedmålet for Spot AS er å opprettholde og videreutvikle en økonomisk bærekraftig og sunn virksomhet med gode relasjoner til både ansatte, kunder, samarbeidspartnere og myndigheter.

Vår forpliktelse til vedvarende vekst er underbygget av å være resultatdrevet. Vi urokkelige i vårt fokus på etisk selskapsstyring og forsvarlig økonomistyring. Vi vil fortsette å produsere og levere produkter og tjenester uten å gå på akkord med våre etiske retningslinjer.

 

 

Våre mål for å opprettholde virksomheten er:

 

 • Kontinuerlig forbedre ytelsen vår ved å gi klare og etiske retningslinjer for håndtering av eksisterende funksjonell fortreffelighet og økonomiske bidrag i organisasjonen.
 • Innovasjon rundt våre forretningsmodeller for å skape bærekraftige forretningsmuligheter tilpasset vår misjon og visjon.
 • Identifisere og administrere vår finansielle og ikke-finansielle risiko konsekvent gjennom bærekraftig overvåking og rapportering om våre forretningsprofiler.

 

Våre ansatte

Vi respekterer det faktum at de ansatte er hjørnesteinen i vår virksomhet. Som en foretrukken arbeidsgiver er vi forpliktet til medarbeidermangfold, og å vokse og pleie vår kompetanse gjennom kontinuerlig læring og utvikling, for å hjelpe våre medarbeidere å nå sitt fulle potensial. Vi innfører en trygghetskultur, slik at alle som kommer på jobb, går trygt hjem.

 

Våre mål for å styrke våre kolleger er:

 • Gi våre ansatte et trygt, sikkert og respektfullt arbeidsmiljø som verdsetter deres innsats og bidrag.
 • Være kjent i vår bransje som ledende i å tilby et trygt og sikkert sted å jobbe.
 • Gi muligheter for våre ansatte til å lære, utvikle sine ferdigheter og oppmuntre til bærekraftig tenkning.
 • Selskapets Miljøpolitikk, HMS-reglement og HMS-instrukser skal være tilgjengelig på alle steder vi er representert.
 • På våre arbeidsplasser er vi opptatt av sikkerhet, og ønsker å fremstå som en foregangsbedrift med hensyn på trygt og sunt arbeidsmiljø. Dette er noe vi stadig ønsker å utvikle og forbedre.
 • Alle ansatte har rett til å bli medlem av fagforeninger dersom de ønsker dette.
 • Ingen ansatte er offer for tvang eller arbeider ufrivillig.
 • Det ansettes ingen arbeidstakere under 15 år.
 • Alle jobbsøkere og arbeidstakere blir vurdert på lik linje, uavhengig av rase, kjønn, hudfarge, nasjonalitet, religion, etnisitet og eventuelle andre særpreg

 

Miljøansvar

Vi ønsker å fremme en bærekraftig utvikling, og er bevisst vårt ansvar i miljøhensyn. Alle våre arbeidere skal følge lovfestede krav og ta hensyn til ytringer fra for eksempel kunder, myndigheter og andre interessenter. Vi har ISO 14001:2015 som rettesnor for vårt miljøarbeid.

 • Vi gjør kontinuerlige vurderinger av hvordan vårt arbeid påvirker omgivelsene og miljøet.
 • Vi benytter oss ikke av kjemikalier, materialer eller metoder som er forbundet med risiko for skade på ansatte, omgivelsene og miljøet dersom det finnes bedre alternativer. Denne holdningen vil vi også forsøke å bringe videre til våre kunder og samarbeidspartnere.
 • Vi utfører ikke arbeid som medfører uakseptabel risiko for skade på miljø og omgivelser.
 • Vi utfører ikke arbeid som medfører uakseptabel risiko for skade på våre ansattes liv og helse.
 • Dersom det identifiseres en risiko med hensyn på punktene over, vil vi så snart som mulig iverksette tiltak som begrenser konsekvensene i størst mulig grad.

 

Samarbeidspartnere

Vi setter strenge krav til oss selv og til egen virksomhet. Derfor ønsker vi også at våre samarbeidspartnere, være seg kunder, underentreprenører og leverandører, gjør det samme. For at arbeidene vi leder eller deltar i skal kunne holdes innenfor de rammer som er satt i Spot AS sine etiske målsettinger, er vi avhengige av at det er enighet om disse i hele verdikjeden vi inngår i. Vi legger derfor litt av ansvaret videre på våre samarbeidspartnere, som vi også krever at gjør det samme overfor sine leverandører.

 

 

 

Jon-Henrik Enggravslia

Daglig leder

Skien 03.04.2023