Åpenhetsloven

Spot AS har forankret Åpenhetsloven som en del av sin ISO 14001 og ISO 45001.

Her gjennomgår ledelsen en kvalitetskontroll av at Spot AS forholder seg til gjeldende lover og regler i alle markeder vi opererer i.

Vi revideres årlig av KIWA.

Systemer som er gjenstand for kvalitetssikring og eksterne revisjoner:

 • Kvalitetsledelsessystem ISO 9001
 • Miljøledelsessystem ISO 14001
 • Arbeidsmiljø og sikkerhet ISO 45001
 • Internkontroll og HMS (Avonova Digital)
 • Samsvarsvurderinger
 • Avvik og korrigerende tiltak
 • Forbedringsplaner
 • Leverandørenes prestasjoner og sertifiseringer

Dette sikrer at vi kontinuerlig har kontroll på våre egne og våre viktigste leverandørers status på drift iht. gjeldende lover og regler, samt prestasjoner i forbindelse med ansvarlig næringsvirksomhet (eks; informasjonssikkerhet, miljø, bærekraft og menneskerettigheter).

Vår CSR, HMS politikk, Miljøpolitikk og Åpenhetsdokument kan leses på vår hjemmeside Spotas.no.

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter i Norge respekterer og informerer om håndtering av negative forhold tilknyttet menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester.

spotas-apenhetsloven-diagram

Spot AS aktsomhetsvurderinger

1 Forankring:

Spot AS er ISO sertifisert 14001, 9001 og vil være sertifisert ISO 45001 i løpet av Q2 2024. Ledergruppen, i sin årlige «Ledelsens gjennomgang», gjennomgår «Samsvarsvurderinger». Dette er en kvalitetskontroll at Spot AS forholder seg til gjeldene lover og regler og er innenfor det lovverket som gjelder i alle våre forretningsområder.

I den samme «Ledelsens gjennomgang» kvalitetssikrer vi våre rutiner for gjennomgang av:

 • Kvalitetsledelsessystem ISO 9001
 • Miljøledelsessystem ISO 14001
 • Arbeidsmiljø og sikkerhet ISO 45001
 • Internkontroll og HMS (Avonova digital)
 • Samsvarsvurderinger
 • Sikkerhet og avvik
 • Forbedringsplaner
 • Leverandørenes prestasjoner og sertifiseringer

Dette skal sikre oss at vi kontinuerlig har kontroll på våre egne og våre viktigste leverandørers status på drift iht. gjeldende lover og regler, samt prestasjoner i forhold til ansvarlig næringsvirksomhet (som; informasjonssikkerhet, miljø, bærekraft og menneskerettigheter).

Spot AS «Ledelsens gjennomgang» er årlig revidert av et eksternt ISO-sertifisert audit-selskap (KIWA). Der blir gjennomføring og innhold i årets gjennomgang kvalitetssikret. Dokumentene fra gjennomgangen vil bli forevist interessenter etter forespørsel.

Spot AS er opptatt av menneskerettigheter og likeverd mellom kjønn. Vi er en arbeidsplass med overvekt av mannlige ansatte, kvinner er representert på ulike nivåer i bedriften og det er viktig for oss, i tillegg til å følge alle lover og regler, å lønne dem etter samme policy som våre mannlige ansatte.

Vår miljøsertifisering, ISO 14001, kvalitetssikrer våre prestasjoner og vårt fokus på miljøarbeid, både vårt eget miljøavtrykk og våre muligheter til å guide våre kunder og leverandører mot mer miljøvennlige alternativer. Her ønsker vi å være i øverste sjiktet i vår bransje.

Vår arbeidsmiljø og sikkerhetssertifisering ISO 4500, kvalitetssikrer våre prestasjoner og vårt fokus på trygge og helsefremmede arbeidsplasser ved å forhindre arbeidsrelaterte skader og nedsatt helse samt å forbedre arbeidsmiljøprestasjoen proaktivt både for våre egne ansatte, prosjektansatte og innleide mannskaper i hele organisasjonen.

Spot AS er en produksjonsbedrift med fokus på rørsystemer, stålkonstruksjoner og mekaniske tjenester til landbasert prosessindustri, Oil & Gas og helseforetak.

Våre kunder er både statlige og private.

I tillegg til å følge de til enhver tid gjeldende lover og regler, skal vi til enhver tid forholde oss til «fair play» til de vi møter på vår vei, det være seg konkurrenter, kunder, leverandører og myndighetene.

2. Kartlegge og vurdere negativ påvirkning:

Kartlegging handler om å kjenne sine leverandører og samarbeidspartnere og identifisere evt. negativ påvirkning gjennom å skape et overordnet risikobilde og deretter prioritere vesentlige risikoområder for grundigere kartlegging. Spot AS har gjort en evaluering av sine leverandører basert på følgende kriterier:

 1. Størrelse (basert på omsetning):
  Fordi dette er med på å identifisere våre største og mest dominante samarbeidspartnere
 2. Avhengighet:
  Fordi dette definerer avhengighetsforholdet og sårbarheten vår i forhold til våre samarbeidspartnere
 3. Operasjonsland.
  Hvilke land opererer leverandøren fra? Vi vet at menneskerettigheter og arbeidsforhold står svakere i store deler av verden.
 4. Hvordan vurderer vi sannsynlighet for at leverandøren handler i strid med Åpenhetsloven? Fordi vi kjenner våre leverandører godt og vet mye om de største samarbeidspartnerne våre
 5. Antar vi at leverandøren handler med andre utenlandske leverandører?
  Økt aktivitet med utlandet øker sannsynligheten for brudd på menneskerettigheter og korrupsjon, ref. punkt 3

3. Stans, forebygg eller reduser:

Basert på vår kartlegging går vi aktivt ut og innhenter nødvendig informasjon fra våre leverandører for at vi skal være trygge på at alle ledd i vår verdikjede har et bevisst forhold til kravene i Åpenhetsloven.

4. Overvåk:

Overvåking handler om hvorvidt Spot AS gjør gode aktsomhetsvurderinger og følger opp avvik som evt. avdekkes. Vi har derfor valgt å legge årlig leverandørgjennomgang inn i «Ledelsens gjennomgang» slik at vi sikrer kontinuerlig fokus og oppfølging.

5. Kommuniser:

Spot AS skal være åpen om de vurderinger vi gjør i vår verdikjede og rapporterer åpent om avvik og tiltak

6. Gjenoppretting:

Dersom et avvik har skjedd skal vi iverksette tiltak for at de som er ansvarlige for bruddet i våre verdikjeder retter opp dette. Er vi ikke selv ansvarlig for bruddet skal vi påse at dette skjer.

Spot AS sin åpenhetspolicy

Til de som skulle ha interesse av det: Spot AS vil følge de gjeldende forventninger til oss når det gjelder å åpne våre rapporter og våre bøker, gi innsyn i våre handlinger og vår streben etter å følge lover, regler, god forretningsskikk og fair play i vår drift.

Åpenhetsloven gir enhver rett til å få informasjon fra oss om hvordan vi håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Forespørsler kan rettes skriftlig til apenhetsloven@spotas.no.

Denne redegjørelsen er behandlet og godkjent av styret i Spot AS

Skien 16. April 2024 Styret (sign.)

Tore E Gregersen
Styreleder

Tor Inge Roan Ellingsen
Styremedlem

Terje Fuglset
Styremedlem

Referanser:

OECD retningslinjer for aktsomhetsvurdering