Gassinstallasjoner

SPOT AS utfører installasjoner for  de fleste gasstyper til industri,  næring og offentlig sektor.  Industri- og spesial gasser har utallige  bruksområder  innenfor de fleste næringer;  næringsmiddel, fiskeoppdrett, elektronikk, restaurant, bygg og anleg,  skipsindustri og offshore, samt offentlig sektor.

Felles for de fleste  gasser, er at de utgjør en sikkerhetsrisiko.  Brann- og eksplosjons- fare ved de brennbare gasser, mens inertgasser som f.eks. nitrogen, fortrenger oksygen og kan i verste fall medføre kvelning. Oksyderende gasser, der selv små mengder smøreolje fort kan utløse uønskede hendelser. Mange gasser er luktfrie, og vanskeligjør dermed deteksjon av  lekkasjer.  Farer og  risiko knyttet til industri- og spesial-gasser kan imidlertid  reduseres og/eller elimineres ved  gode systemer/anlegg og riktig bruk av samme.

I Norge er det strenge krav knyttet til drift og installasjon av de fleste typer gassanlegg. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) er her både premissleverandør og kontroll-instans.   SPOT AS har personell sertifisert for produksjon og installasjon av de fleste gassanlegg underlagt gjeldende normer og forskrifter, og leverer i henhold til disse.

Symboler